പൊന്നാനി ഏരിയയിൽ ഓണാഘോഷം വിപുലമായ രീതിൽ നടത്തി

പൊന്നാനി ഏരിയയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 20ന് ഓണാഘോഷം വിപുലമായരീതിൽ നടത്തി.ഏരിയയിലെ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.